مصاحبه با آقای سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی
استاد هاشمی

مصاحبه مسئول گزینش و انتخاب دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام

این مصاحبه یکی از معروفترین مصاحبه های تاریخ است. چون هر ساله در تیراژ بالایی منتشر می شود! نسخه های مختلفی از آن هم وجود دارد: چاپی و الکترونیکی. این مصاحبه حاوی نکات ارزشمندی است که شایسته است همگان آن را بخوانند؛ حتی خانواده داوطلبین و یا آنانی که اصولا با گزینش مخالفند. سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی، از دانش آموختگان مکتب امام صادق علیه السلام که هم اکنون در یکی از دانشگاههای داخل کشور، دوره دکتری خود را می گذارند. استاد محبوب درسهای اندیشه اسلامی (شهید مطهری) و تدبر و تفسیر قرآن (المیزان علامه طباطبایی)
متن مصاحبه برگرفته از نشریه پیام صادق (ویژه نامه معرفی دانشگاه) است.

   اجازه دهید قبل از هر چیز بپرسیم که فلسفه پذیرش دانشجو دردانشگاه امام صادق علیه السلام بر مبنای گزینش خاص و به این ترتیب چیست؟
 
هر مجموعه هدفمندی باید گزینش داشته باشد. گزینش قبل از هر چیزی یک امر عقلائی است. عقل دو کار مهم و اساسی دارد: یکی چینش است و دیگری گزینش. عقل مجموعه اطلاعاتی را که به دست میآورد در جایگاه خود مرتب میکند و میچیند، سپس برای افاده منظوری خاص از بین آنهاگزینش و انتخاب صورت میدهد؛ مثلاً اگر کسی بخواهد از آمدن خود در آینده خبر دهد، عقل او از میان هزاران حرف و کلمه و جمله و دیگر اطلاعات موجود در ذهن سه کلمه " من، خواهم و آمد" راگزینش میکند و آنها را در قالب جملهای میگوید: " من خواهم آمد".
حال اگر کسی عقل منظم و درستی نداشته باشد و نقصانی در عقلش پیدا شود، ممکن است علی رغم اطلاعات زیادی که دارد، نتواند گزینش صحیحی داشته باشد، لذا به جای این که بتواند بگوید " من خواهم آمد" گزینههای نامربوطی را انتخاب نماید.
دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز از آنجا که مجموعه ای هدفمند است و برای رسالت و غایتی خاص تأسیس شده است لذا بنابر حکم عقل باید گزینش و انتخاب اصلح را برای وصول به اهداف، دنبال نماید. اگر دانشگاه بخواهد مجموعة علمی -تربیتی سالمی داشته باشد باید انتخاب دانشجو، استاد، کارمند، مدیر، ساختار و تشکیلات، متون و عناوین درسی، پژوهشها و حتی امکانات و وسایل، همه و همه در راستای اهداف، باشد، در این میان گزینش نیروی انسانی مهمترین عامل پیشبرنده یا بازدارندة هر مجموعهای است و در یک مجموعه دانشگاهی، دانشجو از ارکان اساسی و در واقع محصول و نتیجه تلاشهای آن مجموعه است. دانشجویی باید جذب دانشگاه شود که برای اهداف دانشگاه مستعد و قابل سرمایهگذاری باشد. به نظر میرسد در حال حاضر طریقة جذب دانشجو در دانشگاههای دیگر که ملاک جذب، صرفاً یک رتبه آزمون میباشد، بامشکل مواجه است. چه بسا فردی فقط بنا به رتبه آزمون و بدون سنجش دیگری مجبور شود در رشتهای وارد شود که مطابق با استعداد و تواناییهای او نباشد.
   اگر گزینش یک امر عقلی است، پس چرا عدهای با گزینش مخالفند؟
غیر از افرادی که بنا بر بازیها و هیاهوهای سیاسی نفی کلی گزینش می نمایند، افرادی که با گزینش مخالفت میکنند دو گروهند: گروه اول کسانی هستند که برای انتخاب اصلح با ملاک قرار دادن صلاحیتهای اخلاقی و اعتقادی در گزینش مخالفند. یعنی در واقع با گزینش مخالف نیستند بلکه با ملاک قرار دادن اخلاق و ارزشهای دینی در امر گزینش مخالفند.
این مخالفت برای مجموعهای که اهداف متعالی ارزشی دارد جایگاهی ندارد، و عقل حکم میکند که بین خوب و خوبتر ، اصلح انتخاب شود. گروه دوم کسانی هستند که با عملکرد ناصحیح و افراط و تفریطها در امر گزینش مخالفند که البته این مخالفت، مخالفت به جا و حقی است. عملکردهای نابجا و نامربوط بامطلوبیتها، تندرویها و قضاوتهای بدون حساب و عدم احترام به شخصیت افراد از جمله اموری است که بدبینی و زدگی از یک برنامه عقلانی گزینش را موجب میشود. در این موارد باید به جد مراقب اشکالات و آفات بود و در عین حال نباید ذرهای از ملاکهاو معیارهای صحیح دست برداشت. افراط و تفریط در گزینش،هر دو آفت بزرگی است که یا موجب بدبینی میشود یا تباهی و از کار افتادگی مجموعه را به همراه میآورد. دانشگاه امام صادق علیه السلام از میان هزاران داوطلب متقاضی، خود را موظف میداند که به تناسب اهداف بهترین گزینههاو شایستهترین افراد را انتخاب نماید که اگر غیر از این عمل نماید، کاری نسنجیده و نامعقول انجام داده است.
   گزینش در دانشگاه امام صادق علیه السلام بر چه اساسی انجام میگیرد؟
در گزینش دانشگاه ما تلاش میکنیم مسابقه و رقابت گستردهای ایجاد نماییم که در میدان این مسابقه ملاکهای اخلاقی، علمی، تواناییها و صلاحیتهای عمومی افراد در نظر گرفته میشود.ما بر این اساس تا میتوانیم میدان مسابقه را وسعت میدهیم تا در نهایت برترین و شایستهترین افراد انتخاب شوند. اساس گزینش دانشگاه بر مبنای انتخاب اصلح و بر پایه رقابت سالم میباشد.
   یعنی در این رقابتها به داوطلبان امتیاز داده میشود؟
بله، براساس ملاکها و تواناییها به داوطلبان امتیاز داده میشود و درنهایت کسانی که بالاترین امتیاز را کسب کنند با توجه به ظرفیت دانشگاه از بالا به ترتیب انتخاب میشوند. در این روش ما اصلاً مردودی نداریم لذا این تعبیر درستی نیست که گفته شود: گزینش دانشگاه کسی را رد کرد، بلکه باید گفت سطح امتیاز داوطلبی به سطح امتیاز داوطلبهای بالاتر که ظرفیت رشتههای محدود دانشگاه را پر کردهاند، نرسیده است.
   سیاست تبلیغی دانشگاه امام صادق علیه السلام در جذب دانشجو چگونه است؟
سیاستی که ما دنبال میکنیم در دو جهت است. اول اطلاع رسانی است، یعنی تلاش ما بر این است که تمام کسانی که واجد شرایط ورود به دانشگاه هستند، از شرایط اختصاصی و عمومی دانشگاه مطلع شوند و در این مسابقه شرکت کنند. دوم تبلیغ رسالت و اهداف و انتظارات است، ما نمیخواهیم صرفاً جاذبهای کاذب ایجاد کنیم، چه بسا ما به بعضی از داوطلبان توصیه میکنیم که برای این دانشگاه فعالیت نکنند. ما به دنبال این هستیم که واقعیتها و آرمانها را آن گونهای که هست ارائه دهیم. اولویت ما این است قبل از این که دانشگاه افراد را گزینش نماید داوطلبان، دانشگاه را گزینش نمایند و بتوانند دانشگاه را آگاهانه انتخاب نمایند. یعنی مطلوبین دانشگاه و آنهایی که در نهایت بعد از مراحل گزینش ، جزء امتیازهای بالا و نفرات قبولی هستند و در دانشگاه نیز موفق و ماندگار خواهند بود، بر اثر اطلاع رسانی و تبلیغات صحیح، دانشگاه امام صادق علیه السلام را انتخاب نمایند و همچنین آنان که با اهداف دانشگاه ناسازگارند، با اطلاع رسانی صحیح، خود به خود از این انتخاب منصرف شوند. پس همان گونه که عرض کردم، ما به دنبال این هستیم که گزینش،بیشتر بر عهده خودداوطلبان باشد، یعنی داوطلبی که میبیند روحیه و تواناییهایش بیشتر با دانشگاهمطابقت دارد ، در این رقابت بزرگ شرکت کند.
   شما چه راههایی را پیشنهاد میکنید که داوطلبان شناخت بیشتری از دانشگاه کسب کنند و بتوانند در مواردی که احیاناً در دانشگاهها و رشتههای مختلف پذیرفته میشوند، راحتتر و صحیح تر تصمیم بگیرند؟
در هر مرحلهای راههای مختلفی برای شناخت وجود دارد. در مرحله اول پس از ثبت‌‌نام اولیه همین نشریه به نوعی ارائه بصیرت و آگاهی بیشتر به داوطلب است. این نشریه برای همه داوطلبانی که در دانشگاه ثبت نام نمودهاند، ارسال میگردد. در این مورد دو نکته قابل توجه است. اول اینکه ارسال نشریه به منزل داوطلب جهت آگاهی و اطلاع بیشتر داوطلب از دانشگاه میباشد و لازم نیست کسانی که ثبتنام نمودهاند، مجدداً ثبتنام کنند. همچنین مناسب است داوطلبانی که نشریه را دریافت نمودهاند ، دیگر دوستان خود را از وضعیت دانشگاه مطلع نمایند تا پس از اتمام زمان تعیین شده، کسی براثر بی اطلاعی، بازمانده از ثبت نام دانشگاه نباشد. مرحله بعدی برای شناخت از دانشگاه مشورت با کسانی است که بااین دانشگاه آشنایی مؤثر دارند اعم از اساتید، دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه و یا دیگر افراد مطلع و مرتبط كه منبع مناسبی برای كسب آگاهی میباشد. نباید براساس حرفهای بی اساس چه در مدحها و چه ذمها تصمیمگیری شود. داوطلبان باید از درسهای معارف و رشتههای خاص این دانشگاه نیز آگاهی داشته باشند و با افراد موثق مشورت نمایند. البته پس از ثبت نام تا قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) فرصت خوبی برای کسب اطلاعات میباشد.در مرحله بعد ان شاءالله افرادی که قبولیهای مرحله اول بودند میتوانند مجددا تحقیق نمایند و همچنین در زمانی که قبولیهای نهایی اعلام میشود در اردوی پیش دانشگاهی میتوانندبا بصیرت کامل گزینش نهایی خود را داشته باشند همچنین مراجعه به سایت دانشگاه برای آشنایی و کسب اطلاعات تکمیلی و پاسخ سؤالات کارساز و مفید است.
   استقبال داوطلبان از دانشگاه امام صادق علیه السلام درمقایسه با سایر دانشگاهها چگونه است؟
از لحاظ کمی و تعداد شرکت کنندگان بعد از دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام از بیشترین استقبال برخوردار است ولی از لحاظ فشردگی رقابت، این دانشگاه در سطح کشور بی نظیر است که خود دلیلی بر استقبال داوطلبان میباشد. آمار نشان میدهد که اقبال خانوادهها و داوطلبان به محیطهای امن علمی و مذهبی زیاد است و ایجاب میکند که این گونه محیطهای علمی - ارزشی در سطح کشور گسترش پیدا کند.
   با توجه به این رقابت شدید و تنگاتنگ مراحل شناسایی واجدان شرایط چگونه است؟
برای انتخاب اصلح ما چهار مرحله اصلی داریم: مرحله اول بررسی وضعیت علمی است که بر اساس معدل کتبی دیپلم و یا رتبه‌های برتر چند برابر ظرفیتی که توسط سازمان سنجش مشخص و اسامی آنها اعلام میشود، می‌باشد. مرحله دوم، آزمون شفاهی و مصاحبه است که در آن صلاحیتهای عمومی و اخلاقی و همچنین مجدداً صلاحیتهای علمی افراد بررسی میشود. مرحله سوم، تحقیقات و مرحله چهارم ارزیابی نهایی است. در ارزیابی نهایی، امتیازهایی که از هر قسمتی كسب شده جمع بندی میشود و هم معیارهای علمی و هم معیارهای اخلاقی و عمومی به عنوان شرط لازم در نظر گرفته میشود که مجموعاً حدود 10 نفر در هر پروندهای براساس معیارها امتیاز داده و اظهار نظر میکنند و بدین ترتیب یک نمره کل به دست میآید که از بالاترین نمرات تا پر شدن ظرفیت دانشگاه انتخاب نهایی صورت میپذیرد.
   اگر ممکن است شیوه انتخاب و همچنین ملاکها و معیارها را شفاف تر و دقیقتر بیان کنید.
 با توجه به تصمیم گیری هر ساله دانشگاه چند هزار نفر داوطلب برتر برای شركت در آزمون شفاهی (مصاحبه) دعوت می شوند. همه این داوطلبان توسط ارزیابان مختلف سنجیده شده و امتیاز كسب می نمایند. در مجموع بعد از طی همه این مراحل، هر داوطلبی یك امتیاز كلی به دست میآورد كه به داوطلبان بر اساس این امتیازها از بالا به پایین امتیاز داده میشوند و نهایتا حدود 300 نفر از داوطلبان كه امتیاز بالاتری كسب نمودهاند، انتخاب می شوند. در این نظام امتیازدهی جایگاه هر داوطلبی در مقایسه با دیگر داوطلبان مشخص می گردد. اگر امتیاز دیگران بالاتر باشد رتبه این شخص پایین می رود و اگر امتیاز دیگران پایین باشد، رتبه این داوطلب بالا می رود. اگر داوطلب یا خانواده داوطلبی كه در نتیجه نهایی نام او جزء پذیرفتهشدگان نباشد بخواهد بداند مشكل داوطلب چه بوده است ، جواب این است كه داوطلب مشكلی ندارد و ما اصلا به دنبال كشف مشكلات نیستیم. بلكه امتیاز دیگر داوطلبان در مجموع ارزیابیها نسبت به این داوطلب بیشتر بوده است. در مورد ملاكها هم در شناسایی صلاحیتهای علمی،رتبه آزمون سراسری، معدل دبیرستان و ریزنمرات و مخصوصاً نمرات مرتبط با دروس دانشگاه، خلاقیت، كشش و استعداد و دیگر موارد علمی مورد توجه قرار میگیرد. البته در این مرحله، نقش معدل دیپلم و ریزنمرات دبیرستان اثر بیشتری دارد و در مجموع سیر نمرات درسی دوره دبیرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
از نظر صلاحیتهای عمومی نیز مسایل مرتبط با مطلوبیتهای دانشگاه شامل مواردی همچون تواناییهای فردی و اجتماعی، انگیزهها، سلامتی جسمی و روحی، فعالیتهای جمعی و نمرات انضباط و خلاصه هر مزیت یا فعالیتی که باعث شود فرد امتیاز کسب کند، مهم است. مواردی همچون حافظ قرآن بودن، مسؤولیت پذیری و یا اهل قلم و اهل مطالعه بودن و اطلاعات عمومی همگی در نظام امتیاز دهی قابل توجه است.
   با توجه به اینکه رشتههای دانشگاه امام صادق علیه السلام در کارشناسی ارشد پیوسته، تلفیقی از دروس معارف اسلامی و رشتههای دیگر میباشد. لطفاً توضیحات بیشتری برای آگاهی داوطلبان ارایه دهید.
یکی از اهداف مهم دانشگاه امام صادق علیه السلام و تلاش مسؤولان آن این است که شرایطی را ایجاد نمایند که دانشجویان و دانش آموختگانی تربیت شوند که آنان به منزله ثمره شجره طیبه‌‌ای باشند که بر مبنای جهان بینی توحیدی و انسانشناسی اسلامی در مسیر غایات الهی در یکی از شاخههای علوم انسانی صاحب نظر شوند. یعنی نظام فکری و شخصیت علمی- تربیتی دانشجویان براساس معارف عظیم الهی و مبتنی بر انسان شناسی فطری شکل بگیرد و براین اساس و پایه، در رشتهای خاص از علوم دانشگاهی متخصص شوند.
به همین جهت، دانشگاه برای دروسی که زیر بنای فکری اسلامی دانشجویان را میسازد، اهمیت به سزایی قائل است و در این مسیر میخواهد زمینههایی را ایجاد کند که دانشجویان با کار و تلاش علمی خود بتوانند تلفیقی صحیح از معارف اسلامی و علوم انسانی - اسلامی داشته باشند و در رشته تخصصی خود اعم ازمدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، ارتباطات و ... بر مبنای معارف اسلامی اهل نظر و عمل شوند. لذا تاکید میکنم که معارف اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام به صورت یک اصل در نظر گرفته شده و با حجم قابل توجهی از واحدهای درسی به آن پرداخته میشود. اگر داوطلبی روحیه دروس معارف اسلامی را نداشته باشد ورود او به این دانشگاه توصیه نمیشود. اگر دانشجوی این دانشگاه به معارف اسلامی به چشم دروس حاشیهای رشته تخصصی خود نگاه كند نمی تواند فرد موفقی تلقی شود. معارف اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام محور و پایه دروس متداول رشتههای تخصصی است.
   به اعتقاد شما موفقیت دانشگاه در دستیابی به اهداف از بدو تاسیس تاکنون چقدر بوده است؟
 وضعیت دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دیگر بسیار خوب، برجسته و ممتاز است ولی نسبت به اهداف خود هنوز کارهای بسیار زیاد دیگری لازم است صورت گیرد.
   وضعیت شبانه روزی بودن دانشگاه و اجرای مقررات ورود و خروج چگونه است؟
 در سالهای اخیر با توجه به تصمیم مسؤولان، دانشگاه شبانه روزی نیست بلكه به صورت روزانه و تمام وقت میباشد.
   اوضاع مذهبی و دینی دانشگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به شایعاتی که در این زمینه وجود دارد، اظهار نظر فرمایید.
 به حمد الهی جو عمومی دانشگاه و دانشجویان درمقایسه با بسیاری از محیط ها از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است و برنامههای دینی و شئونات مذهبی دانشگاه در چارچوب اصول و کلیت احکام الهی است. این دانشگاه میخواهد دانشجوی مکتب امام صادق علیه السلام تربیت کندو همان طور که مسیر انتخاب دانشجو در راستای انتخاب اصلح است، سیر پرورش آن هم باید همین گونه باشد. ممکن است در این زمینه هم نسبتهای ناروایی داده شود و با اغراق، تصویر نامناسب و خشکی از جو دانشگاه ارائه شود که فرضاً در مستحباتی مانند نماز شب در دانشگاه اجبار وجود دارد. در حالی که دانشگاه امام صادق علیه السلام در حوزة مستحبات و مکروهات جز توصیه، هیچ اجباری ندارد. در عین حال دانشگاه یک سری قوانین داخلی دارد که ربطی به وضع مذهبی ندارد. فرضاً ممنوعیت وجود تلویزیون در اتاقهای مطالعه به معنای حلال یا حرام بودن تلویزیون نیست، بلکه چون اتاق مطالعه،محل مطالعه است و نیاز به آرامش دارد، لذا این قانون داخلی وضع شده و هر کس که بخواهد میتواند از تلویزیون که در سالن های عمومی دانشگاه وجود دارد یا از سایتهای مختلف اینترنت استفاده نماید.
   آیا دانشگاه امام صادق علیه السلام تابع قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟
دانشگاه در قوانین و مقررات کلی تابع قوانین وزارت علوم است. قوانینی که در همة دانشگاهها جریان دارد. البته این دانشگاه طبیعتاً با توجه به اهداف و وضعیت خاص خودیک سری قوانین و مقررات مخصوص به خود هم دارد.
  مدرک دانشگاه امام صادق علیه السلام در میان دانشگاههای کشور چه جایگاهی دارد؟
مدرک دانشگاه کاملاً رسمی و معتبر است و در مجامع مختلف علمی نیز قابل قبول و شناخته شده است. بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه در دانشگاههای دیگر داخل و خارج در مقاطع بالاتر به تحصیل پرداختهاند. دانشگاه از لحاظ علمی و اعتبار مدرک با هیچ مشکلی مواجه نمیباشد، بلکه به عنوان دانشگاه موفق و معتبر نیز شناخته شده است.
  آیا دلیل خاصی وجود دارد که دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکنون هیچ گونه رشته فنی ایجاد نکرده است؟
با توجه به خلاَ موجود در رشته های علوم انسانی و با عنایت به كلیدی بودن این رشتهها برای جامعه اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام بذل توجه به این رشتهها را اصل قرار داد و از طرفی دانشگاه بیشتر به کیفیت و محتوای رشتهها اهمیت میدهد تا به کمیت. لذا نمیخواهد کیفیت در دانشگاه فدای کمیت شود. بنابراین، دانشگاه با توجه به امکانات موجود، هنوز برای راه اندازی رشتههای فنی به نتیجه نرسیده است. از آنجا كه رشتههای علوم انسانی در نهایت، تاثیرگذاری بیشتری در اجتماع دارد، لذا اولویت دانشگاه در راه اندازی رشتههای علوم انسانی است. هر چند كه داوطلبان آن عمدتاً از رشتههای ریاضی و تجربی دبیرستانی میباشند.
   علت جداسازی واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام از این دانشگاه چیست؟
یکی از علل استقبال خانوادهها از این دانشگاه محیط سالم و عدم وجود جاذبههای گناه در آن است. در بسیاری از موارد تلاش و اصرار خانوادهها برای قبولی فرزندانشان در اینجا به دلیل همین سلامت محیط علمی است. اگر محیط دانشگاه محل فعالیتها و تمایلات غیر علمی و تربیتی باشد و جاذبههای گناه در محیط دانشگاه رشد نماید، نه تنها مسائل دینی- ارزشی بلکه بحث علمی هم دچار آشفتگی میشود. اگر بخواهیم رشد و نشاط علمی را به اختلاط و رقابت دختر و پسر گره بزنیم، این توهین به علم است كه تصور شود درس و تحصیل با آن همه ارزش میتواند در سایه جاذبههای جنسیتی شكوفا شود.
یکی از راههای موثر بالا بردن سطح علمی و اخلاقی دانشگاههای کشور الگو گرفتن از دانشگاه امام صادق علیه السلام در مورد تفکیک و عدم اختلاط برادران و خواهران میباشد. بدیهی است از این طریق بسیاری از ناهنجاریها و مشکلات دانشگاهها علاوه بر ارتقاء سطح علمی حل میشود و مراكز علمی باید به این سمت حركت نمایند به نظر میرسد در مورد تفكیك و عدم اختلاط دانشگاهها اگر در ابتدا و هنگام تعیین رشته و انتخاب دانشگاه تفكیك هدفداری صورت پذیرد، پس از چند سال این مساله خود به خود حل میشود. بعلاوه اینكه مشكل عدم تناسب و تعادل جنسیتی درتعداد پذیرش دانشجوی دانشگاهها - كه به معضل مهمی تبدیل خواهد شد- حلشدنی است.
  داوطلبان برای ثبت نام در این دانشگاه چگونه باید اقدام کنند؟
نحوه ثبت نام مثل سالهای گذشته در سایت دانشگاه و اطلاعیه گزینش دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در دفترچه شماره یك سازمان سنجش آموزش كشور درج می‌گردد. افراد در آزمون سراسری شرکت میکنند و شمارة داوطلبی و مدارک لازم را جداگانه برای دانشگاه ارسال میکنند و در حقیقت یک ثبت نام جداگانه و مجزا برای دانشگاه امام صادق علیه السلام انجام میدهند. سپس فهرست افراد ثبتنام شده توسط دانشگاه به سازمان سنجش ارسال میشود و در نهایت بعد از آزمون سراسری، سازمان سنجش چند برابر ظرفیت و به تعداد مورد درخواست دانشگاه اعلام قبولی مینماید تا دیگر مراحل انجام پذیرد. البته، این مساله غیر از بررسی معدل کتبی دیپلم است.
  کسانی که شماره داوطلبی خود را فراموش کردهاند چه باید بکنند؟
 ما براساس شماره داوطلبی ثبت نام میکنیم ولی آنهایی که شماره خود را فراموش کردهاند می توانند پس از ثبت نام و ارسال مدارك به دانشگاه از سازمان سنجش شماره داوطلبی خود را بپرسند و به دانشگاه اعلام نمایند ولی اگر این كار مقدور نشد نهایتاً دانشگاه نام و نام خانوادگی آنها را به سازمان سنجش ارسال می كند.
   برخی داوطلبان میپرسند آیا در فرم انتخاب رشته دانشگاه سراسری هم لازم است دانشگاه امام صادق علیه السلام را انتخاب کنند؟
به این دلیل که ثبتنام مجزا برای دانشگاه انجام میشود و افراد ثبت نام شده به سازمان سنجش معرفی می شوند نیازی به درج نام رشتههای دانشگاه در فرم انتخاب رشته نمی باشد ولی مدارك حتماً باید به آدرس دانشگاه ارسال شود.
   فرصت ثبت نام در دانشگاه امام صادق علیه السلام تا چه زمانی است؟
مهلت ثبت نام دانشگاه با اتمام مهلت ثبت نام سازمان سنجش به پایان نمیرسد. کسانی که برای آزمون سراسری ثبت نام نمودهاند، میتوانند تا پایان بهمن ماه در دانشگاه امام صادق علیه السلام شرکت کنند.
  از ضرایب دروس آزمون و نحوه اعمال آن در این دانشگاه هم برای داوطلبان توضیح دهید.
ضرایب دانشگاه در دروس عمومی با سازمان سنجش تا حدودی متفاوت است. ضریب عربی و ضریب معارف اسلامی برای دانشگاه 4 است. در حالی که در کنکور سراسری ضریب این دو درس به ترتیب 2 و 3 میباشد. بقیه دروس ضرایب یکسانی با سازمان سنجش دارند.
  به طور کلی چه کسانی میتوانند در دانشگاه امام صادق علیه السلام شرکت کنند؟ آیا کسانی که سالهای گذشته شرکت کردهاند باز هم میتوانند در آزمون این دانشگاه نام نویسی کنند؟
 کلیه افرادزیر 22 سال که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند و شرایط مندرج در اطلاعیه را دارند، مجازند در دانشگاه امام صادق علیه السلام هم شرکت کنند. کسانی که سالهای قبل شرکت کردهاند، اگر مشکل نظام وظیفه نداشته باشند و به لحاظ مقررات وزارت علوم منعی نداشته باشند، میتوانند مجدداً در آزمون دانشگاه شرکت نمایند.
   آیا طلاب هم میتوانند در دانشگاه امام صادق علیه السلام شرکت کنند؟
 درصورتی که بتوانند در آزمون سراسری شرکت کنند و از لحاظ آموزشی منعی وجودنداشته باشد، بالطبع میتواننددر آزمون این دانشگاه هم شرکت کنند.
  داوطلبان چه زمانی می توانند رشتههای خود را انتخاب نمایند؟
 زمانی که برای آزمون شفاهی حضور پیدا میکنند، میتوانند اقدام به انتخاب رشته نمایند و انتخابی که داوطلب در آزمون شفاهی انجام میدهد، اصل است. بنابراین تا آن زمان داوطلبان میتوانند درمورد رشتههای دانشگاه تحقیق و بررسی نمایند.
  اسامی قبول شدگان نهایی چه زمانی و چگونه اعلام میشود؟
 ان اشاء الله نتایج نهایی در هفته آخر شهریور ماه اعلام میشود. ابتدا تلفنی با پذیرفته شدگان تماس گرفته میشود و بعد هم اسامی برای سازمان سنجش ارسال میشود.
   آیا پس از اعلام نتایج نهایی امکان اعتراض و تجدید نظر هم برای داوطلبان وجود دارد؟
 اگرداوطلبی احساس کند که موردی وجود دارد که مزیت او ارزیابی نشده و امتیازی به آن تعلق نگرفته است ، شخص داوطلب (نه خانواده و بستگانش) حداکثرتا یک هفته پس از اعلام نتایج فرصت دارد که موارد را کتباً و یا از طریق ارسال نمابر به شماره 02188576030 برای گزینش دانشگاه ارسال دارد. در این موارد، کمیته تجدید نظر تشکیل جلسه میدهد و كلیه تقاضاها را مجدداً بررسی و اعلام نظر میکند تا حقی از کسی ضایع نشود.
   تكلیف دانشجویانی که همزمان در دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاههای دیگر قبول میشوند چیست؟
طبق توافقی که با مسؤولان سازمان سنجش صورت گرفته، فردی که هم در دانشگاه امام صادق علیه السلام و هم در دانشگاههای سراسری قبول شده است میتواند در اردوی پیش دانشگاهی دانشگاه شرکت کند و با اهداف،شرایط و مسایل دانشگاه از زبان مسؤولان آشنا شود و آگاهانه تصمیم بگیرد. سازمان سنجش هم قبول کرده که حق این اشخاص در دانشگاههای سراسری محفوظ بماند و اگر مثلاً  بعد از یک یا دو هفته، تصمیم داوطلبی عوض شود میتواند به دانشگاه دولتی که در آن پذیرفته شدهاند، بروند. اما اگر کسی از روز اول به دانشگاه امام صادق علیه السلام نیاید، این عدم حضور به منزلة انصراف او تلقی میشود.
   علت اینکه داوطلبان تمام رشتههای دبیرستان میتوانند در این دانشگاه شرکت کنند، چیست؟ با توجه به اینکه رشتههای دانشگاه امام صادق علیه السلام فقط علوم انسانی را شامل میشود.
 ما دانشجویان را بر اساس رشته تحصیلی دوران دبیرستان در دانشگاه ارزیابی میكنیم. یعنی میزان موفقیت دانشجویان را بر اساس معدلهای دوران دانشجویی با نوع دیپلم و معدلهای دوران دبیرستان مقایسه میكنیم و به همین مقیاس از رشتههای دبیرستان تعداد دعوتشدگان برای آزمون شفاهی را مشخص می نماییم. مثلاً بررسی ها نشان می دهد كه نسبت موفقیت دانش آموزان رشته ریاضی در این دانشگاه حتی در دروس معارف اسلامی نسبت به رشتههای دیگر زیادتر بوده است. لذا درصد انتخاب آنها نیز در دانشگاه افزایش یافته است و در رشتههایی مانند معارف اسلامی و اقتصاد یا معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه فقط دانش آموزان ریاضی را جذب میکند. لذا در حال حاضر با توجه به بررسیهای انجام شده توازن مثبتی از نسبت رشتههای داوطلبان وجود دارد و بر این اساس ممكن است هر سال نسبت پذیرفتهشدگان در رشتههای مختلف دبیرستانی تغییر نماید.
  آیا دانشجویان كارشناسی ارشد پیوسته میتوانند در مقطع کارشناسی (لیسانس) از دانشگاه مدرک گرفته و دانش آموخته شوند؟
بله ، دانشجویان میتوانند برای دورة کارشناسی ارشد در رشتهها و دانشگاههای دیگر شرکت نمایند. حتی میتوانند در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته همین دانشگاه شرکت کرده و جزو پذیرفته شدگان قرار گیرند.
  امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه در چه حد است؟ آیا امسال نیز برای دانشجویان خوابگاه در نظر میگیرید؟
 امکانات دانشگاه به نسبت تعداد دانشجویان و رشتههای موجود در مقایسه با دانشگاههای دیگر از وضعیت مطلوبی برخوردار است. خوابگاه نیز در سال اول به همه دانشجویان تعلق میگیرد و در سالهای بعد دانشگاه سعی دارد حتی المقدور و با توجه به مقررات و امتیازاتی که دانشجویان در طول تحصیل احراز مینمایند، به افراد واجد شرایط خوابگاه اختصاص دهد.
   به نظر میرسد که پاسخ شما به سؤالات به اندازه کافی جامع و دقیق بود با این حال اگر داوطلبی بخواهد اطلاعات بیشتری کسب کند، چه کار کند؟
در این مرحله، داوطلبان گرامی پس از ثبت نام تلاش کنند که ان شاءا... نمره علمی مرحله اول را کسب نمایند تا در آزمون شفاهی دانشگاه شركت نمایند و پس از قبولی در مرحله پایانی، نوبت به انتخاب و گزینش نهایی داوطلبان قبولی میرسد. ما بدین منظور هر ساله یك اردوی پیش دانشگاهی تحت عنوان "اردوی بصیرت" برگزار میکنیم و در آن اردو سعی میکنیم درباره دانشگاه آگاهیهایی کامل و جامع ارائه دهیم. پس از "اردوی بصیرت" داوطلبان گرامی با آگاهی و اطلاعات کامل تصمیم خواهند گرفت که آیا این دانشگاه را انتخاب نمایند یا خیر. لذا به كلیه داوطلبان قبولی نهایی دانشگاه كه در انتخاب دانشگاه خود مردد هستند، توصیه می شود حتما در اردوی بصیرت شركت نموده ،تصمیم نهایی خود را برای ادامه تحصیل در این دانشگاه یا سایر دانشگاهها به بعد از این مرحله موكول نمایند.
ان شاء الله خداوند به همه ما قوه فرقان و تشخیص صحیح و بصیرت در زندگی عنایت فرماید.